Bouncy 099-2412495
หน้าแรก  > Art&Dance

คอร์สเรียนศิลปะและเต้น


เปิดสอนศิลปะสำหรับเด็ก แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน อายุ 4 – 7 ปี อายุ 8 – 12 ปี เรียนสัปดาห์ละครั้งๆละ 2 ชม. การสอนของเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมจินตนาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้เสมือนจริงที่สุด สอนเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของภาพ รูป คน สัตว์ สิ่งของต่างๆ การจัดวางรูปทรงต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งและสีให้สัมพันธ์กันกับการใช้นำ้หนักและลายเส้นให้ถูกวิธี เรียนรู้เกี่ยวกับแม่สี โทนสี การผสมสี การใช้สีต่างๆ ในการวาดภาพ และระบายสี เช่น สีไม้ สีชอล์ค สีนำ้ สีอคิลิค มีสอนงานปั้น 2 มิติและพัฒนาให้ยากขึ้นเป็น 3 มิติ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ และมีการสอนทำงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น เปเปอร์มาเช่ร์